hr_slajder_1alt hr_sjalder_2alt hr_slajder_3alt

Mieszkania, którymi zarządzamy

Zasady najmu


Poniżej przedstawiamy Państwu standardowe zasady najmu obowiązujące w naszej firmie.

Umowa najmu
Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. W umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości.

Okres obowiązywania umowy najmu
Umowa najmu podpisywana jest na czas określony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Umowa na czas określony nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron poza sytuacjami opisanymi w umowie. Po minięciu określonego czasu jej obowiązywania, umowa staje się umową na czas nieokreślony. Umowę na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia np. jednomiesięcznego.

Czynsz i inne opłaty
W umowie najmu wpisywany jest miesięczny czynsz najmu. Najemca zobowiązany jest wpłacać czynsz na wskazane w umowie konto, zazwyczaj do 5 dnia miesiąca. Poza czynszem najmu Najemca ponosi koszty zużycia mediów. W tym przypadku istnieją 3 możliwości rozliczania się z tych kosztów:

  1. Najemca wraz z czynszem wpłaca miesięczną zaliczkę, z której regulowane są należności za media. Dzięki takiemu rozwiązaniu Najemca nie musi pilnować terminów płatności, gdyż ten obowiązek pozostaje w naszej gestii;
  2. Najemca sam reguluje płatności za media wpłacając należności bezpośrednio odpowiednim dostawcom, nam natomiast przekazuje raz na kwartał potwierdzenia dokonanych wpłat;
  3. Najemca przepisuje na siebie umowy z dostawcami mediów i sam dokonuje płatności na postawie rachunków dostarczonych mu przez dostawców mediów. Po zakończeniu umowy najmu umowy muszą ponownie zostać przepisane na Właściciela.

Przekazanie lokalu
Po podpisaniu umowy najmu spotykamy się z Najemcą na terenie nieruchomości w celu protokolarnego jej przekazania. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń. Najemca otrzymuje od nas klucze.

Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. W tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie i zwrot kaucji.

Bieżąca obsługa
W trakcie trwania umowy najmu to my zajmujemy się obsługą wynajmowanej nieruchomości. Jesteśmy do dyspozycji Najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi. Jesteśmy w stanie zorganizować konieczne naprawy, sprzątanie, ubezpieczyć nieruchomość czy doposażyć ją w potrzebne elementy. Najemca może się do nas zgłaszać z każdym problemem czy zapytaniem.